Disclaimer

Het gebruik van de website is gebonden aan de naleving van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door op de website van Immobel te surfen, verklaart u te hebben kennisgenomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, en ze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Immobel besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en de actualisering van deze website. Immobel kan echter niet garanderen dat de informatie op de website correct is. Onnauwkeurigheden en weglatingen kunnen dus nooit volledig worden uitgesloten. Net als de mogelijke niet-actualisering van de inhoud van de website moet de bezoeker dit altijd in het achterhoofd houden.

Alle inlichtingen met betrekking tot projecten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop.

De gebruiker weet dat de informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, en telkens in de vorm van ruwe, niet-geïndividualiseerde gegevens wordt aangeboden. Deze gegevens kunnen dus op zich enkel worden gebruikt ter algemene informatie.

Ingeval er links naar andere websites worden voorzien, kan Immobel in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van die andere websites.

Immobel wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de inhoud van de website en het gebruik ervan.

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de inhoud van de website. Die blijft uitsluitend eigendom van Immobel.

De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de grafische vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die op de website worden weergegeven, zijn voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften die van toepassing zouden zijn op het vlak van intellectueel eigendom.

Het kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verspreiden of wijzigen van de volledige website of een deel ervan, of van gelijkende elementen, in welke vorm en op welke manier ook, is streng verboden, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Immobel.

Bij wijze van uitzondering, en in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende auteursrechten en de naburige rechten, hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te kopiëren voor strikt persoonlijk gebruik.

Ongeoorloofd gebruik van de volledige website of een deel ervan zal aanleiding kunnen geven tot rechtsvervolging in overeenstemming met de geldende wetten. Immobel garandeert dat uw persoonlijke gegevens buiten uw medeweten niet zullen worden verzameld, bewaard of gemanipuleerd bij het downloaden van een pagina van haar website.

Als dergelijke gegevens ons echter ter kennis worden gebracht bij een vrijwillig contact van uwentwege, verbindt Immobel zich ertoe om ze strikt geheim te houden, ze niet te verkopen aan of op een andere manier ter beschikking te stellen van derden, en om zelfs nog maar het bestaan ervan niet te onthullen in haar registers.

Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van de nieuwigheden en de aanbiedingen op onze website, als u daar uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven.

U hebt het recht om op eenvoudig verzoek geregistreerde persoonlijke gegevens uit onze registers te laten schrappen of ze te laten wijzigen. De gevraagde verwerking zal binnen de 5 dagen na het verzoek worden bevestigd.